Lincle リザルト倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]

Lincle レイヤー倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]

Resort Anthem リザルト倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]

Resort Anthem レイヤー倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]

SIRIUS リザルト倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]

SIRIUS レイヤー倉庫
FWVGA [854x480]
WVGA [800x480]
WQVGA [400x240]
QVGA [320x240]